top of page

על קבלת השבת

ההשתתפות בקבלת-השבת של קהילתכם החילונית בנהלל הייתה לי חוויה עמוקה מאד. בפעם הראשונה ראיתי קהילה חילונית שאינה ירֵאה לא מאלוהים ולא מסידור התפילה המסורתי ויודעת לבטא את עצמה בצורה יצירתית וספונטאנית מתוך מסורת הדורות. לקהילה כזאת - שבה אוכל לצאת מהבדידות שהרגשתי, ועדיין אני מרגיש, כשאני משתתף בתפילות של שבת ומועדים בקהילות אורתודוקסיות, קונסרבטיביות או רפורמיות, או מן הקור והניכור שהרגשתי בקבלות-השבת והחגים שערכתי כשהייתי ה"תרבותניק" של קיבוצי - ייחלתי מנעורי. ראיתי בקהילתכם ציבור של יחידים שנהנים מן היחד, שמביעים ביחסם זה לזה ולילדיהם הרגשת שייכות לכלל ישראל ולרצף דורותיו, שנותנים לכך ביטוי בתפילה היוצאת מן הלב ומרקידה את הגוף, ובטכס שאינו חוצץ בין הספונטאניות לבין הלמדנות, כדרך שיכולים לנהוג רק אנשים שהפנימו את מורשתם עד כדי הפיכתה ללשון נפשם. תמיד האמנתי שאפשר להגיע למעלה זו עם ציבור "חילוני", ממש כשם שאפשר להגיע אליה עם ציבור דתי, ואתם הוכחתם שהדבר אמנם אפשרי.

תהיו ברוכים ותזכו לרַוות את הרבים מברכתכם!

בידידות

אליעזר שבייד

פברואר 2006

...יעניין אותך גם

bottom of page